Pedagogicko psychologická poradna - KÁPEZET
 Sekty a jiné manipulativní skupiny

 

• Primární prevence - Sekty a jiné manipulativní skupiny
Primární prevence v oblasti sekt a manipulativních skupin by měla především děti a mládež seznámit s riziky a praktikami (myšlenkovou ideou) těchto (různých ) skupin. Dále pak zmapovat existenci (skutečnost) a základní charakteristiku konkrétních sekt v České republice. Naučit žáky rozlišovat mezi sektou a tradičním náboženstvím a možnostmi pojetí-výkladu tradičních náboženství. Vymezit pojem sekta, jeho vznik a jeho významové roviny. Seznámit žáky s „chameleonskou“ dynamikou procesu závislosti na sektě-skupině ( manipulace, pronásledování, pocity viny a méněcennosti, zmocňování se majetku členů, využívání profesního či mocenského postavení členů apod..). Zabývat se základními předpoklady inklinace lidí k těmto skupinám (osobní krize - potřeba bezpečí, potřeba spirituálního rozměru, sociálního kontaktu, emoční a intelektová vyzrálost atd..). Utvrdit protektivní kritické postoje a seznámit se s možnostmi autonomní a vnější pomoci před nežádoucími jevy těchto skupin.


Níže uvedený text : autoři: VÍT PROFANT a IVAN O. ŠTAMPACH
Článek vyšel v časopise DINGIR č. 4/2000.

Slovo sekta pochází z latinského secta - seco, secare (sekat) nebo sequor, sequi (následovat).

Různé chápání sekty
Pod výrazem náboženská sekta se nejčastěji míní seskupení vystižené některou ze čtyř dále uvedených charakteristik:

• 1. Náboženská společnost vzniklá ve snaze reformovat nauku a/nebo praktiky větší a starší náboženské společnosti, např. některé etablované církve. Obvykle přejímá většinu nauky původní skupiny, ale má i nové, odlišné ideje. Protože porušila tradice, existuje mezi ní a okolím určité napětí.
• 2. Podle některých křesťanů relativně nová, spíše menší náboženská společnost, buď výslovně mimo křesťanství, nebo odmítající pojetí křesťanství jimi preferované. Vtéto souvislosti bývají označováni za sektáře např. adventisté, letniční křesťané jako celek, kvakeři, Křesťanská věda, Obec křesťanů, případně antroposofie, a někdy také (zejména evropští) buddhisté, hinduisté, taoisté, někdy i muslimové.
• 3. Náboženská společnost, v níž převládají tendence jako autoritářství, uzavřenost, fanatismus, nesnášenlivost, selekce informací apod.
• 4. Náboženská společnost, která svým stoupencům škodí, obvykle takzvaným vymýváním mozku. Dále do této skupiny patří náboženské společnosti s násilnými, popř. vražednými či sebevražednými tendencemi.


Níže uvedený text převzat z Centra pro prevenci v oblasti náboženských sekt © CPoNS
http://www.cpons.cz

Dr. Remeš definuje zajímavým způsobem touhu lidí pro vstup do sekty "Závislost na obranách proti zraňujícímu světu".
SEKTA - "dokáže" nabídnout i poskytnout obranu proti okolnímu světu, který každý z nás alespoň čas od času pociťuje jako zraňující, nepřátelský vůči nám. Každý člověk je více či méně obrácen na sebe, má snahu o sebelitování, určité bolestínství, nedokáže se vyrovnat s náporem událostí, které jej přemáhají a rád by se zbavil břemene odpovědnosti především v oblasti rozhodování
Většina sekt apeluje na pozitivní věci - rodina, zdravý životní styl, pomoc druhým, harmonické vztahy - nic špatného! Líbí se mi životní styl těchto lidí, chci žít také kvalitní život bez drog, alkoholu, promiskuity, AIDS, ekologicky, altruitivně, chci založit harmonickou rodinu - sekty často podávají zaručený návod jak toho dosáhnout - Jediný pravý!

Nejvíce ohrožená skupina: mladí lidé ve věku 18 - 25 let tedy SŠ a VŠ (V poslední době lze pozorovat zvýšení zájmu sekt i o mladší ročníky, neboť se očekává, že tito lidé budou využitelní pro sektu v dalších letech).

Zneužití přirozených potřeb člověka

Následující tabulka zahrnuje stručný přehled nejdůležitějších potřeb člověka a možností sekt, které nabízí k jejich alespoň zdánlivému naplnění.

  Potřeba Nabídka
1 někam patřit (společenství, parta, kolektiv) přátelsví, dokonalé vztahy
2 být přijímán jako osobnost (prosadit se) lichocení, obdiv (love bombing)
3 ulehčit v odpovědnosti za své rozhodování jasné vedení, šablony - stačí plnit
4 altruismu (pomoci druhým) službu, podíl na záchraně světa
5 založit kvalitní rodinu zaručené recepty na dokonalou rodinu
6 poznávat, vědět víc, vzdělávat se studium, kurzy, meditace...
7 zdravého života (životospráva, ekologie, drogy, AIDS) zásady života v souladu s přírodou
8 touha po moci možnost růstu v hierarchii sekty
9 ovlivnit osud ve svůj vlastní prospěch metody, techniky, principy jeho ovládání
10 orientace v nepoznaném
- magickém, mystickém, záhady
možnost prožít, porozumět a ovládat je
11 zasloužit si své spasení úkoly, úkony (plněním - zdánlivá jistota)
12 nalézt smysl života (mít pro co žít) konkrétní a konečné naplnění této potřeby
13 zbavit se stereotypu, nespokojenost s konzumem zvláštní, alternativní životní styl


Zneužití momentální situace člověka

1. akutních - osobní, rodinné či společenské tragédie, nemoci, živelné pohromy, smrt blízkého člověka, rozvod, změny zaměstnání, bydliště, školy - koleje ...

2. chronických - komplexů, osamocenosti, dlouhodobé nemoci, únavy a vyčerpání, stresu, znechucení z jiných oblastí života (nevydařené manželství, zaměstnání, tradiční církve,…), disfunkční rodina - touha po péči (společenství sekty jako náhradní rodina), jako alternativa k životu beze smyslu či nespokojenosti s konzumní společností dnešní doby.

Zneužití náboženskosti člověka
Tohoto přirozeného sklonu člověka dokáží sekty velice dobře využít - navázat na něj a předložit svůj model, který vede k psychické závislosti na této skupině a neschopnosti další reflexe plnosti života a dalšího hledání pravdy. Socialistická éra naší země navíc způsobila vyprahlost a dezinformovanost v duchovních hodnotách lidí. Jak říká Dr. Prokop Remeš, sekty "parazitují na přirozené náboženskosti člověka".

Zneužití sugestibility člověka
Sugestibilita - přirozená vlastnost lidské psychiky, reagovat na vnější podněty a přejímat je bez nutnosti kritického hodnocení (Její intenzita je individuální a je relativně snadno ovlivnitelná vnějšími faktory).


DĚLENÍ NÁBOŽENSKÝCH SEKT

Toto rozdělení vychází z návaznosti na různé tradiční náboženské systémy, na určité kulturní či zeměpisné oblasti. 
• 1. Křesťanského původu
Sekty s určitou vazbou na křesťanské kořeny (nazývány též "s křesťanským pozadím", "na pomezí křesťanství", apod.) se vždy více či méně odvolávají svým specifickým způsobem na Bibli, Ježíše Krista, atp. Některé jsou svým vyznáním i praxí velice vzdáleny od zdravých křesťanských církví, jiné se od nich neliší mnoho, ale přesto mohou obě představovat téměř stejně závažné nebezpečí. Především z pohledu psychické závislosti a kontroly myšlení a jednání. Z teologického pohledu i degradace Boha v představách lidí.
• 2. Orientálního původu
I na našem území, stejně jako v 60. letech v USA a západní Evropě nastal boom nabídky i zájmu o religiozitu vycházející s tradičních východních náboženských systémů, především z hinduismu. Společnými body jejich víry a praxe je zejména reinkarnace, meditace, mantry, proces očišťování, apod. Nutno zdůraznit, že jde o směry z klasických východních náboženství pouze vycházející, až tragicky přetavených pro potřeby západní kultury. A to nejen formou, ale i úpravou základních principů (např. neulpívání X mantra prosperity).
• 3. Přírodně okultního původu
Do této skupiny bývají tradičně řazena právě tato dvě hnutí ještě spolu se stále populárnějšími novodobými "šamany, mágy a čaroději". V podstatě navazují na staré náboženské představy, kulty a rituály, které se snaží oživit a dát jim modernější háv. Mohou se však s úspěchem začlenit i do New Age, které má své kořeny přímo v okultním spiritistickém světě, což většinou není obecně známo, ani se tak často neprezentuje. Právě ono je typickým přestavitelem tzv. "moderní religiozity" (blíže viz. Proudy soudobé religiozity.)
Satanismus je velice těžce zachytitelný, neboť má mnoho podob, od zřetelně organizované "církve", až po zcela samostatné skupinky, bez žádné další návaznosti. Jeho podstatou je však vždy negace obecně přijímaných hodnot, se zvláštním důrazem na křesťanské.
• 4. Psychoterapeuticko-výchovné 
Velice zajímavou a právě proto i nebezpečnou skupinou sekt jsou ty, které se dokáží velice pružně prezentovat vzhledem k daným podmínkám, někdy jako náboženství a jindy zase jako "věda". Tato "psychoterapie" je však prováděna laiky, kteří mohou způsobit nepředstavitelnou duchovní a duševní újmu. Pro svou nenáboženskou terminologii jsou velice přitažlivé právě pro oblasti vychované v ateistickém klimatu.


Více o problematice se dozvíte on-line na jiných WEBOVÝCH STRÁNKÁCH nebo VIDEÍCH.

© Pedagogicko psychologická poradna Plzeň - KÁPEZET - KPZ Plzeň, 2009; XHTML, CSS