Pedagogicko psychologická poradna - KÁPEZET
 Klatovy: Profil metodika primární prevence

 

Mgr. Hana Mádlová

metodička primární prevence PPP Klatovy

 

Kontaktní údaje:

Email: BHana@seznam.cz
Mobil: 603 589 358
Telefon: 376 310 809 nebo 732 890 118

Klatovy, Voříškova 823
kanceláře v 7. patře
(Osobní konzultace možné kdykoli po předchozí domluvě.)

webové stránky PPP Klatovy

 

Činnost metodika primární prevence PPP

Nástin hlavních aktivit - přímá práce s cílovou skupinou:
1)na žádost školy pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související s výskytem rizikových forem chování ve škole
2)zajišťuje a realizuje specifické programy a specifickou prevenci rizikových forem chování, realizuje preventivní opatření na území Plzeňského kraje
3) provádí činnosti zaměřené na odstraňování nebo zmírnění poruch chování individuální nebo skupinovou formou
4) napomáhá při integraci a inkluzi speciálně znevýhodněných dětí a mládeže
5)realizuje a podílí se na výjezdových terénních programech preventivně – intervenčního charakteru
6) reaguje na aktuální nedostatky v oblasti řešení rizikových forem chování vytvářením preventivně intervenčních programů a postupů na klíč
7) úzce, systematicky a cíleně spolupracuje se školami (dětmi, učiteli), které vykazují abnormálně zvýšený výskyt a pestrost rizikových forem chování
8)vede a vytváří nabídku odborných seminářů zaměřených na profesní a osobností rozvoj školních metodiků prevence, výchovných poradců a učitelů v oblasti rizikových forem chování
9) spolupracuje s psychology a speciálními pedagogy PPP
10)udržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi, organizacemi a jednotlivci, které se v kraji angažují v oblasti prevence
11) v pravidelných konzultačních hodinách poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti anebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům


Nástin hlavních aktivit - metodická a didaktická činnost:
1) napomáhá školám při tvorbě minimálně preventivního programu a tvorbě projektů
2) zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence
3) průběžně vytváří a distribuuje školním metodikům prevence dokumentaci související aktualizovanými vyhláškami atd. v oblasti primární prevence
6) v případě potřeby dává podnět ke svolání rodičovských schůzek a asistuje při nich
7) upozorňuje školní metodiky prevence na změny a nově vzniklé organizace v oblasti primární prevence, možnosti vzdělávání a alternativní zdroje informací

 

 Aktuální nabídku oblastního metodika prevence naleznete na stránkách www.pepor-plzen.cz


© Pedagogicko psychologická poradna Plzeň - KÁPEZET - KPZ Plzeň, 2009; XHTML, CSS