Pedagogicko psychologická poradna - KÁPEZET
 Projekty

Od 1.2.2017 byla zahájena realizace projektu


Bezpečné klima na školách Plzeňského kraje

Projektový záměr navazuje na priority a cíle Plánu primární prevence rizikového chování Plzeňského kraje (2013-2016) především bod 1. Vytvářet příznivé školní prostředí ke zmírnění společensky nežádoucích či nebezpečných jevů a bod 2. Vytvářet podmínky pro poskytování kvalitních služeb na všech úrovních systému primární prevence rizikového chování.

Cílem projektu je realizovat podpůrné aktivity (metodické vedení pedagogů, předávání odborných informací pedagogickým pracovníkům, vzdělávání metodiků prevence v PPP, evaluace působnosti poskytovatelů primární prevence na školách v oblasti tématu bezpečné klima) zaměřené na ovlivnění sociálního klimatu ve třídě v rámci celého Plzeňského kraje. Prostřednictvím výše uvedených aktivit je cílem projektu zkompetentnění pedagogů a metodiků prevence v PPP Plzeňského kraje tak, aby byli schopni nastartovat procesy ve třídách dovolující dobrému jádru kolektivu prosadit se a záměrně ovlivňovat dění ve třídě, posilovat a rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy a předcházet tak šikaně (jejím projevům, stádiím a formám) a napomoci rizikovým jedincům rozvíjet sociální a komunikační dovednosti.

Odborný garant:

Bc. Hana Dadučová, krajská školská koordinátorka prevence, odbor školství, mládeže a sportu KÚPK  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evropský projekt ZIP (r. 2014)

 

Aktuální informace o průběhu projektu (5.11.2014)

V rámci projektu ZIP byla adaptačními / seznamovacími programy pro nové třídní kolketivy zahájena realizace preventivních aktivit v novém škloním roce.
Preventivní programy jsou určené třídám, do kterých jsou zařazeny žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. S těmito žáky a jejich zákonnými zástupci pracují odborní pracovníci ZIP i nadále v rámci individuálních konzultací a poradenství.
Od začátku realizace projektu bylo podpořeno již 353 žáků se speciálními vzdělávávacími potřebami, 112 jejich rodičů (zákonných zástupců) a 455 pedagogických pracovníků, kteří se žáky dále pracují.

 

Cíl projektu
Cílem projektu je zkvalitnit organizační zázemí školy a vyučovací metody podporující rovný přístup ve výchově a vzdělávání. Zajistit poradenskou podporu a péči intervenčního charakteru pro žáky se socio-kulturním znevýhodněním, s rizikovým chováním či jiným znevýhodněním souvisejícím s výchovou a vzděláváním a to ve
školách, kde nepůsobí školní psycholog či speciální pedagog. Podpořit naplňování IVP a inkluzi žáků. V návaznosti vytvořit systém podpůrného metodického vedení, poradenství a vzdělávání pedagogů a rodičů výše uvedených žáků. Zprostředkovat a zefektivnit systém spolupráce s návaznou sítí (PPP,SVP,NNO,psychiatrie) a institucí
podílejících se na výchově a vzdělávání (OSPOD,PMS,PK,MÚ).
Činnosti budou naplňovány odbornými pracovníky projektu ZIP přímo ve škole v pravidelných týdenních intervalech (práce ve třídách,konzultace,koučink, supervize,semináře, krizová intervence).
 

Přiblížení cíle projektu
Efektivně pracovat s žáky, kteří by mohli selhávat ve škole v důsledku znevýhodnění či rizikového chování. Vytvořit u žáků pocit důvěry, zájmu, pomoci a podpory ze strany školy vzhledem k jejich obtížím. Vytvořit pro ně srozumitelné podmínky (pravidla, koncepci vzdělávání a výchovy, IVP...), podpůrné mechanismy (pravidelná
setkání, poradenství, konzultace, krizová intervence) a ukazovat-nabízet možnosti jak svému "problému" lépe porozumět, přijmout jej a nakonec zvládnout (cílený nácvik sociálních a kom. dovedností, partnerský přístup,motivace osobním postojem). Předcházet tak zhoršení rozvoje zmíněného znevýhodnění a vzniku
rizikového chování a jeho rozvoje. Tím obecně zamezit vzniku či rozvoji obtíží ve výchovně vzdělávacím procesu.V nejlepším případě dané obtíže plně kompenzovat.

Dále ukázat pedagogům a rodičům žáků efektivní postupy a metody pro práci s nimi a to činností přímo ve škole, třídě či v individuálních sezeních. Zprostředkovat osvědčené zkušenosti, vytvořit podpůrné mechanismy a systém, který je klíčový pro jasné vymezení kompetencí a možností pro daného pedagoga či rodiče.To vše s
důrazem na pravidelnost naplňovat skrze přímé vedení (koučing), vzdělávání, metodickou podporu, krizovou intervenci, poradenství, efektivní spolupráci s  návaznou sítí organizací atd.
 

Cílové skupiny projektu:
•žáci ZŠ a SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU, SPCH)
•žáci ZŠ a SŠ se socio-kulturním znevýhodněním, s rizikovým chováním či jiným znevýhodněním komplikující výchovně vzdělávací proces
•žáci ZŠ, ŠŠ, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání
•rodiče a rodinní příslušníci žáků se zmíněným znevýhodněním či rizikovým chováním
•pedagogové s ohledem na jejich pracovní role a kompetence pracující s touto cílovou skupinou žáků a rodičů

Práce s cílovými skupinami bude zahájena 1. 9. 2013. Projekt potrvá do 28. 2. 2015.

Spolupráce v projektu je nastavena podle potřeb konkrétní ZŠ či SŠ a to na základě uzavřené smlouvy.
Aktivity budou probíhat od 1. září 2013 jako pravidelná a navazující přímá činnost s cílovou skupinou min. 5 hod. týdně (přímé práce) přímo na zapojené škole. Na každé škole bude stanoven jeden pevně stanovený den v týdnu, kdy bude odborný pracovník ZIP přítomen ve škole. Do projektu je zapojeno 8 škol plzeňského kraje, které jsou personálně pokryty čtyřmi odbornými pracovníky ZIP.


Zapojené školy do projektu ZIP

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace
2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace
26. základní škola Plzeň, příspěvková organizace
31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace
Základní škola Blovice
Základní a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, p.o.
Základní škola Komenského 17 v Domažlicích
Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33


Kontakt na vedení projektu ZIP

Manažerka projektu: Bc. Lenka Pavlíčková,
email: lenka.plzen@seznam.cz, tel.: 607 135 070

Koordinátor projektu: Bc. Lukáš Eisenvort,
email: eisenvort@kapezet.cz, tel.: 733 745 851


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT KPZ 2009 - 2012


Z nedostatku personálního pokrytí nebyla poradna schopna zajistit v dostatečném rozsahu poskytování primárně preventivních a intervenčních služeb ve všech regionech a na všech stupních školského systému Plzeňského kraje. Tento stav neumožňoval uspokojit stávající poptávku škol, která se neustále zvyšuje s narůstajícím počtem dětí se SPU a SPCH, rizikových forem chování a nárůstem imigrace cizinců do ČR. Proto vznikla potřeba personálního navýšení pracovníků na pozici metodika prevence, aby naplňoval cíle projektu.

Hlavním cílem projektu je napomoci sociálně znevýhodněným jedincům k inkluzi v běžných třídách. Vytipovat děti a mládež, které by mohly selhávat ve školním prostředí. Ukázat pedagogům správné postupy a metody pro práci s nimi. Prací s celými skupinami a třídními kolektivy napomoci k včasné adaptaci dětí ve školním kolektivu. Podporovat pocity sounáležitosti, bezpečí, ochotu pomáhat, spolupracovat, řešit konflikty, respektovat ostatní. Potlačit projevy rasismu, xenofobie vůči minoritám, pracovat s dětmi s SPUCH, předcházet příčinám a mírnit negativní projevy poruch.

Do projektu je přijato 8 metodiků prevence. Ti byli na začátku projektu seznámeni s prací s třídními kolektivy a zúčastnili se vzdělávacích seminářů. Celý realizační tým variabilně reaguje na požadavky škol a zajišťuje přímou práci s třídními kolektivy.Tyto činnosti jsou realizovány formou interaktivních setkávání s preventivním a intervenčním charakterem programu.

Předností zařízení a důvod zájmu o práci metodiků prevence ze strany škol vychází z těchto kritérií: profesionalita, odbornost, důvěryhodnost, provázanost s dalšími systémovými prvky, nízkoprahovost, finanční dostupnost, rychlé a flexibilní poskytování služeb, atd.. V tomto směru je Pedagogicko-psychologická poradna v některých lokalitách PKÚ jediným funkčním zařízením.

Cílová skupina:
-
děti se speciálními vzdělávacími potřebami z MŠ a přípravných ročníků ZŠ
- žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ZŠ a SŠ a žáci, kteří jsou ohroženi předčasným   odchodem ze vzdělávání
- rodiče dětí a žáků se sociálním znevýhodněním
- děti a žáci mimořádně nadaní
- pedagogičtí pracovníci a metodici prevence

Podmínkou působení na cílovou skupinu jedinců je zároveň intenzivní práce s celou širokou populací (třída, žák, rodič, učitel,..). Tato práce umožňuje minimalizovat vznik rizik soc. pat. jevů, předčasného odchodu ze vzdělávání, projevy rasismu a xenofobie i u této skupiny.

Cíle projektu budou naplňovány prostřednictvím 4 klíčových aktivit:

Vzdělávání metodiků prevence
Na začátku projektu byli noví pracovníci seznámeni s náplní práce, koncepcí a jednotlivými cíli projektu, s prací s třídními kolektivy ( s metodickými materiály k jednotlivým primárně preventivním a intervenčním programům na školách) a zúčastnili se vzdělávacích seminářů (prevence soc. pat jevů, kurz první pomoci, právní povědomí, problémový žák, komunikační dovednosti). Další vzdělávací semináře budou probíhat pravidelně 1x měsíčně v průběhu celého projektu.

V prvních čtyřech měsících metodici pracovali při přímé práci s třídními kolektivy pod vedením stávajících metodiků prevence. Noví metodici v doprovodu stávajících zkušenějších metodiků docházeli do škol. Zde se podíleli na realizaci preventivního či intervenčního programu. Postupně převzali vedoucí roli. Od září 2009 fungují již zcela samostatně. Celý tým využívá supervize a pravidelné konzultace s ostatními členy týmu, pro zkvalitňování jejich činnosti, předávání získaných poznatků, zkušeností a možnosti další spolupráce. Všichni metodici byli osobně seznámeni s návaznou sítí pomáhajících subjektů a statutárními orgány.Celý proces vzdělávání a průběžné hodnocení práce metodiků odborně garantuje PhDr. Lenka Skácelová (hlavní garant projektu).

Přímá práce metodiků primární prevence na školách i mimo ni
Aktivity budou realizovány jako preventivní a intervenční programy pro skupinovou práci s dětmi formou interaktivních setkávání. Cíle budou naplňovány metodou brainstorming, diskuse, psychosociálními, hrovými činnostmi s využitím výtvarných technik, dramatické výchovy a zážitkové pedagogiky. Aktivity budou realizovány na půdě škol, v PPP a v terénu za spolupráce pedagogů.

Aktivity v MŠ
Aktivity v ZŠ, SŠ

Výše uvedené programy jsou již realizovány na části území PK. Cílem projektu je rozšířit programy do všech oblastí a vytvořit další programy jejichž problematika není dosud zpracována. Př. Alcatraz -prevence kriminality, protidrogová prevence...)

Práce s učitelskými sbory
Cílem aktivity je komplexně pracovat a vzdělávat celé učitelské sbory na vybraných problematických školách. Předat metodiku, podpořit osobnostní rozvoj, schopnosti, dovednosti při řešení rizikových forem chování. Zamezit a předejít vzniku interpersonálních a intrapersonálních komunikačních chyb a konfliktů.

Tvorba metodických materiálů
V současné době v Plzeňském kraji chybí ucelená koncepce primární prevence. Realizace preventivních programů se odvíjí od zkušeností a osobního zaměření jednotlivých metodiků prevence. Zároveň vychází z aktuálních potřeb jednotlivých lokalit. Pro zkvalitnění a rozšíření působnosti metodiků i do ostatních dosud okrajových témat budou vytvořeny metodické materiály. Tyto materiály by měly umožnit každému metodikovi dostatečně kvalitně reagovat na jakoukoli zakázku školy z oblasti soc. pat. jevů.

Obdobná situace je i na půdě škol mezi školními metodiky prevence a dalšími pedagogy.

Materiály budou vytvářeny metodiky prevence. Budou zpracovávány v průběhu realizace celého projektu. Obsahem materiálů bude metodika přímé práce s dětmi a metodika práce s učitelskými sbory. Některé metodické materiály budou zároveň k dispozici on-line na nově vzniklých webových stránkách Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň.

Cílem je poskytovat nejen metodické materiály a aktuální informace z oblasti primární prevence a o poradenském systému PK, ale zároveň vytvořit prostor pro interaktivní setkávání zainteresovaných osob (diskusní a poradenské fórum). Takto koncipované stránky nejsou v tuto chvíli k dispozici a jejich vytvoření bude inovativním prvkem v projektu. Tyto stránky budou zároveň sloužit k propagaci celého projektu.
 

Předpokládaný přínos projektu:
Rozšíření intervenční základny PPP Plzeň umožní širší, systémovější a kvalitnější zajištění primární prevence a intervence na celém území Plzeňského kraje. Navýšení počtu odborných pracovníků věnujících se problematice prevence a intervence rizikového chování zabrání jejich přetížení. Umožní tak vzájemnou zastupitelnost i kvalitnější přímou práci s cílovou skupinou.

U cílové skupiny bude podporováno vybudování zdravé sebeúcty (sdělovat své pocity, schopnost naslouchat, vyjádřit svůj názor, formování postojů, zvládání problémů,atd...), jako aktivní prvek obrany proti negativním sociálním jevům. Napomoci k včasné adaptaci dětí ve školním kolektivu. Podporovat pocity sounáležitosti, bezpečí, ochotu pomáhat, spolupracovat, řešit konflikty, respektovat ostatní. Potlačení projevů rasismu, xenofobie vůči minoritám.

Pomoc sociálně znevýhodněným mladým rodinám (romské, dysfunkční, vietnamské) v integraci. Usnadnit tak vstup dítěte do náročnějšího sociálního prostředí, kterým je škola.

Prací s celými učitelskými sbory přinést do oblasti intervence nový prvek ve formě ucelené metodiky, která by napomohla při řešení obtížné situace v klimatu školy (systémovost, intervence, práce se třídou, učiteli, vedením). Nové formy práce s učitelským sborem umožní otevřít nové cesty k sebepoznání, intrapersonálních a interpersonálních vztahů ve škole. To vše ve svém důsledku povede k vyšší profesionalizaci.

Vytvořenou metodikou bude zajištěno zkvalitnění a rozšíření kompetentnosti práce metodiků prevence a pedagogů. Vytvoření systémovější primární prevence v Plzeňském kraji. Zlepšení monitoringu vznikajících forem sociálně patologických jevů a jejich včasné předcházení.

Nově vzniklými webovými stránkami zajištění lepší informovanosti široké veřejnosti, usnadnění metodického vedení pedagogů, formou on-line poradny rychlé řešení aktuálně vzniklých problémů.

 

 

© Pedagogicko psychologická poradna Plzeň - KÁPEZET - KPZ Plzeň, 2009; XHTML, CSS