Pedagogicko psychologická poradna - KÁPEZET
 Nabídka aktivit MP 2016/2017

Omlouváme se za komplikace. Tato část webových stránek je nyní neaktivní, ačkoli nabídka programů od PPP je nabízena.

Aktuální nabídku oblastního metodika prevence naleznete na stránkách www.pepor-plzen.cz

 

 

 

Nabídka aktivit metodika prevence 
PPP Plzeň-sever/jih pro školního rok 2016/2017

Klíčový pro jakoukoliv spolupráci je pro mě průběžný, včasný, osobní kontakt. OZÍVEJTE SE PROSÍM, VČAS, DOKUD TO „JENOM“ NAZRÁVÁ. Telefonicky, emailem nebo osobně. Dokud se věci dají upracovat s nadhledem, nekonfliktně, bez intervenčních souhlasů a větších zásahů do třídy.

KONZULTAČNÍ A METODICKÁ PODPORA
Konzultační, metodická podpora, provázení při náročných vztahových, kázeňských problémech třídy, žáků, pedagogů. Základem je společná součinnost a provázání TU, ŠMP, pedagogů, vedení při řešení situace. Společné vydefinování zakázky, zmapování situace, vytvoření plánu - jednotlivých opatření a jejich průběžné vyhodnocování. Podle situace pak následuje jedna až tři návazné konzultace (rozsah cca 2 hod. v rozmezí cca 14 dní). Cílem je zkompetentnění - podpora školního prev. týmu tak, aby svými prostředky zvládl řešení náročné situace a zabránilo se vyhrocení nebo její chronifikaci. Konzultace předchází všem intervenčním programům se třídou.

Tématická setkání malé skupiny učitelů v ZŠ. Většinou 4 – 12ti členná skupina učitelů, 2 hodiny po vyučování, pravidelně jednou za 3 – 4 měsíce. Různá zaměření (práce s konkrétní třídou, průběžná podpora při vedení Třídnických hodin, sdílení a plán individuální práce s žákem s výchovnými problémy, lektorské dovednosti pro TU, sdílení/psychohygiena a relaxace, Případová Bálintovská skupina aj). Vždy po společné aktuální dohodě.

Jednodenní semináře, workshopy pro školní sborovny/skupiny učitelů. Osvědčené jsou semináře „ Vedení adaptačního programu“, „Třídnické hodiny krok za krokem“, „Interaktivní hry“, „Mapování třídního klimatu/sociometrie“ a další.

BÁLINTOVSKÁ SKUPINA
Je metoda skupinové podpory, supervize. Účastníci přinášejí do skupiny svá vlastní témata, případy z praxe, ve kterých se chtějí více zorientovat nebo k nim dostat radu. Skupina umožňuje účastníkům vzájemně se podporovat, sdílet své zkušenosti a přispívat si praktickými náměty k řešení problémů a náročných situací, které práci učitele provázejí. To vše v přátelské a inspirativní atmosféře malé skupiny.
V současnosti běží jedna stabilní skupina se 4 setkáními v roce ve spolupráci s Markem Černým a SVP Plzeň. Máte zájem, chcete zjistit víc? Napište mi.

DOBRÉ VTAHY – preventivní program
Objednávka na základě společné konzultace.
Program pro školy bezplatný, hrazen PPP.
Program na pomezí prevence a intervence.
Zmírňuje kázeňské problémy a vztahové konflikty mezi žáky i žáky a pedagogy.
Pomáháme skupině s řešením konfliktu, zvládáním napětí a kultivováním vzájemných vztahů, rozvojem sociálních dovedností. Stejný důraz jako na práci se skupinou, ale klademe i na spolupráci s třídním učitelem a jeho intenzivní práci se skupinou
(konzultace, společné nastavení „technických opatření“ a jejich zavádění do praxe, individuální setkávání se žáky, vedení třídnické hodiny, aj.)
Vhodnost zařazení: 3. - 9. třídy ZŠ, SŠ, SOU. Společné vedení programu s TU a následná práce s kolektivem nutná.
Časová dotace: 3 tříhodinová setkání pravidelně jednou za týden nebo14 dní. Průběžné konzultace a následný kontrolní vstup po 2 měsících.
Podmínky: Aktivní zapojení a příprava TU, dodržování společného plánu.

INTERVENČNÍ, střednědobý program
Objednávka na základě společné konzultace.
Program pro školy bezplatný, hrazen PPP.
Intervenční program určený pro skupinu již zasaženou rizikových chování. Napomáhá řešení vztahových, kázeňským problémů, předchází šikaně, nebo pracuje s jejími následky.
Je zaměřený na posilování a rozvoj zdravých vrstevnických vztahů i nastavení systémových technických opatření. Cílem je nastartovat procesy, které dovolují dobrému jádru kolektivu prosadit se a záměrně ovlivňovat dění ve třídě. Jde o interaktivní setkávání, která vychází z principů zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy. Začíná mapováním situace, vytváří prostor pro otevřenou komunikaci, hledá a pracuje s příčinami problému a nastavuje kroky vedoucí k jeho narovnání.
Periodická setkání probíhá za přítomnosti, spolu-lektorování třídního učitele a mají přesah jak do třídnických hodin, tak do spolupráce školního sboru.
Vhodnost zařazení: 3. - 9. třídy ZŠ, SŠ, SOU. Společné vedení programu s TU a následná práce s kolektivem bezpodmínečná
Časová dotace: 4 až 8 setkání, ve 3hod. blocích, pravidelně jednou za týden-14 dní.
Podmínky: Aktivní zapojení a příprava TU, dodržování společného plánu, souhlas ZZ


ADAPTAČNÍ KURZY
Objednávka na základě společné konzultace.
Program pro školy bezplatný, hrazen PPP.
Cílem je podpořit dobrý start tříd (6. tříd, 1. ročníků SŠ a jiných, nově vznikající skupin). Nastavit bezpečnou atmosféru, napomoci seznámení/provázání žáků, pedagogů a nastavení pozitivních hodnot a pravidel. Kurz je součástí prevence rizikového chování (šikany, kázeňských problémů aj.) a pracuje s prvky zážitkové pedagogiky.
Podmínkou účasti metodika PPP na AK je účast TU, ŠMP na jednodenním červnovém workshopu „Vedení adaptačního kurzu“. Tady se učitelé seznámí s cíly, strukturou AK a formou zážitkové pedagogiky vyzkouší základní aktivity a reflexe.
Následně si škola navrhne svůj program/formu AK, který dál společně konzultujeme a pilujeme. Cílem je maximálně vybavit učitele pro vedení svého AK. Role metodika PPP na AK je podpůrná, konzultační a doplňuji pouze některé specifické aktivity.

JEDNODENNÍ ZÁŽITKOVÉ KURZY
Objednávka na základě společné konzultace.
Program pro školy bezplatný, hrazen PPP.
• Pro třídy absolvující intervenční program.
Vyvrcholení, uzavření společné spolupráce, pozitivní společný zážitek. Reflexe posunu, aktivity na podporu třídní sounáležitosti, spolupráce, respektu, relaxace.
• Pro jakékoliv třídy a skupiny, alternativa školního výletu, projektového dne.
O sobě i druhých, o spolupráci, společném dni a hravě o tom, že život není vždy jenom hra.
• Pro třídy před plánovaným dělením/sloučením.
Ohlédnutí za naší třídou, společný zážitek, uzavření třídní historie, odměna.
Příprava na nový kolektiv - rozvoj spolupráce.
Vhodnost zařazení: 6. - 9. třídy ZŠ a 1-4. ročníky SŠ, SOU. Spolupráce s TU.
Časová dotace a lokalita: Cca 8:30 – 15:00, květen/červen, Kamenný rybník Plzeň Bolevec nebo jiná přírodní lokalita v dosahu dané školy.
Program pro školy bezplatný, hrazen PPP.


JEDNORÁZOVÉ PREVENTIVNÍ BLOKY

Objednávka a realizace prev. bloků po vzájemné dohodě. Jsou možné, ale omezené na minimum a spíše doplňkem vedle akutních intervenčních programů. Program hrazen PPP. Díky za včasné informování rodičů v ŽK o daném programu ve třídě.
Objednávka po dohodě.
Program pro školy bezplatný, hrazen PPP.


Prevence šikany, Kyberšikana
Interaktivní blok zaměřený na vysvětlení pojmu šikana - vymezení přijatelného a správného jednání. Seznámení s projevy chování agresora, pocity agresora i oběti. Žáci si během různých aktivit sami definují, co je a co není šikana. Dozvědí se, kdy mohou přijít se šikanou do styku, komu ji nahlásit a jak mohou být sami nápomocní v její nápravě.


Partnerské vztahy, sex
Interaktivní blok o partnerských vztazích, nejen o sexu. Otevřeně a s citem. Diskuze o fyzických i psychických změnách, individuálních odlišnostech, nejistotách, rizicích i očekávání. Partnerské sounáležitosti/odpovědnosti, homosexualitě a existenci sexuálního zneužívání. Program je vždy směřován na aktuální “zakázku” kolektivu.


Závislosti
Interaktivní blok o problematice závislostí. Účastníci diskutují o drogách legálních i nelegálních, o rozdílu mezi psychickou a fyzickou závislostí, o příčinách vzniku závislosti apod. Program je vždy zacílen na aktuální “zakázku” kolektivu.


Náročné životní situace
Interaktivní blok, jehož cílem je pomoci žákům se orientovat v náročných životních situacích. Uvědomit si, že i těžkosti patří k životu a v modelových situacích si vyzkoušet jednotlivé role, porovnat klady a zápory řešení a vědět, kam zajít pro radu. S citem o tématech jako rozvod rodičů, útěk z domova, sebepoškozování, anorexie atd. Program je vždy směřován na aktuální situaci kolektivu ve spolupráci s třídním učitelem.
Vhodnost zařazení: 6. - 9. třídy ZŠ, SŠ, SOU a OU. Spolupráce s TU.
Časová dotace: 90 min.

Těším se na spolupráci, Mgr. Milan Žižka
Oblastní metodik prim. prevence
Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, Částkova 78, 326 00 Plzeň
mobil: 733 745 842
email: milan.zizka@pepor-plzen.cz, zizka.kapezet@seznam.cz

 


Přiložené soubory

  Nabídka MP
© Pedagogicko psychologická poradna Plzeň - KÁPEZET - KPZ Plzeň, 2009; XHTML, CSS