Pedagogicko psychologická poradna - KÁPEZET
 Nabídka programů
 
 

Cílem nabízených programů je poskytnout studentům možnost něco se o sobě dozvědět, zlepšit svou schopnost komunikovat (s okolím i sami se sebou), podpořit a iniciovat vznik dobrých postojů a prosociálních vzorců chování ve skupině-škole-společnosti, ujasnit si některé hodnoty atd.. Lze je řadit do běžné výuky v předmětech, kde je probírána prevence rizikových forem chování.

Programy mají formu interaktivních, prožitkových setkávání, při kterých se děti a mládež učí účinným způsobům komunikace. Účastníci programu se mimo jiné  hravou formou seznámí s možnými riziky a dopady jejich případného negativního-rizikového chování. Všechny aktivity vychází z principů zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy a jsou vždy přizpůsobeny potřebám školy, třídního kolektivu a učitelského sboru.

Programy realizují metodici primární prevence se zřetelem na konzultace s učiteli, na skupinovou dynamiku třídy a získanou diagnostiku převažujících skupinových norem a postojů.
Většina progamů (pokud není uvedeno jinak) probíhá za přítomnosti pedagoga, který je nedílnou součástí dobrého třídního kolektivu.

Každé poradenské pracoviště má svou specifickou programovou nabídku.

Konkrétní nabídku jednotlivých pracovišt naleznete na www.pepor-plzen.cz

 

© Pedagogicko psychologická poradna Plzeň - KÁPEZET - KPZ Plzeň, 2009; XHTML, CSS