Pedagogicko psychologická poradna - KÁPEZET
 Koordinace prevence v Plzeňském kraji


Koordinace primární prevence v Plzeňském kraji

Opovědné osoby: krajská koordinátorka prevence a metodici prevence pedagogicko-psychologické poradny Plzeň

Účastníci:
- neziskové organizace a státní organizace, které spolupracují se školami v oblasti PPRCH či v návazných službách
- školy (školní metodici prevence a ředitelé škol)
 
Vize, záměr, důvody:

Naším cílem je zajistit díky vzájemné pravidelné spolupráci se subjekty zabývající se prevencí efektivnější poskytování preventivních a intervenčních služeb na školách. V důsledku tak vytvořit systémový přístup k prevenci, který pomůže cíleněji zaměřit činnost subjektů v prevenci a přinese důkladnější přehled o reálném stavu prevence v kraji (dostupnost, návaznost, kultura využívání a nabízení služeb apod.)

Vize PPP Plzeň o prevenci v kraji:

* intenzivnější spolupráce s NNO a dalšími subjekty v prevenci (sdílení informací, předávání zkušeností, cílenější koordinace preventivních aktivit). Předpokládaný přínos např.: eliminace duplicity stejných programů na jedné škole v jedné třídě, formální využívání služeb či nadužívání služeb školami či zvýšit efektivitu a kvalitu programů primární prevence.

* podporovat činnosti, které budou více zaměřeny na vzdělávání, metodickou podporu a přípravu pedagogů, které jsou důležité ke kvalitní přípravě a realizaci preventivních aktivit školy na úrovni všeobecné prevence např.: včlenění třídnických hodin, adaptačních programů, interaktivních hodin, komunitních činností apod.

* podporovat činnosti, které kvalitně podpoří ŠMP a VP (zejména 250 hod. kurzy, supervize apod.)

* podporovat činnosti v kraji na úrovni selektivní a indikované prevence směrem od subjektů prevence

* vytvořit efektivní preventivní strategii (plán) v PK


Pravidla setkávání koordinační skupiny:

* účast v koordinační skupině je zcela dobrovolná

* setkání 3x do roka (zástupce organizace max. 2 osoby)

* prosba o vidění programu (náslech) či jiné nabízené služby (hodnocení dle základních kritérií EFEKTIVNÍ PREVENCE)

* zasílání pravidelné stručné zprávy za čtvrtletí metodikům prevence PPP o Vaší činnosti (jaké programy a jaké školy, případně komentář o výsledku, doporučení apod.).

 

Pro případné bližší informace kontaktujte krajskou koordinátorku prevence Hanu Dadučovou (hana.daducova@plzensky-kraj.cz) nebo metodičku prevence PPP Plzeň Martinu Vlčkovou (vlckova.zip@gmail.com).

 

 

© Pedagogicko psychologická poradna Plzeň - KÁPEZET - KPZ Plzeň, 2009; XHTML, CSS